Annonsørinnhold: enerWE Partner

Ny standard for arbeid i høyden

En egen standard med klarere krav for bruk av fallsikringsutstyr har lenge vært ønsket av både kurstilbydere, byggherrer og virksomheter som benytter denne typen personlig verneutstyr i sitt daglige arbeid. Nå er den her endelig! Den bærer navnet NS 9610 Fallsikring og skalsikre at rammene for arbeid i høyden med fallsikring blir mer konkrete og like for alle.

Frem til i dag er det arbeidsmiljøregelverkets generelle bestemmelser for bruk av personlig verneutstyr som har regulert dette området. Men sett i lys av at fallulykker representerer et av de største HMS-problemene på norske arbeidsplasser, har det lenge vært en utbredt oppfatning i bransjen at de generelle verneprinsippenes indirekte krav gir for mye «frihet under ansvar» i et stadig mer konkurransepreget og prispresset arbeidsliv. Konsekvensen har i alt for mange tilfeller vært at fallsikring ikke har vært viet nok oppmerksomhet og ressurser.

Kompetanse som forebygger ulykker

Den nye standarden fokuserer særlig på to områder; krav til arbeidsgivere i forbindelse med planlegging og utførelse av arbeid i høyden med fallsikring, og krav til opplæring for brukere av denne typen utstyr. Standarden viser hvordan det skal være en stringent sammenheng hos den enkelte arbeidsgiver fra risikovurdering, via valg av metoder og utstyr til sikring og redning, og videre til innholdet i den dokumenterte opplæringen som alt involvert personell gjennomgår.

Standarden er unik ved at den legger opp til en detaljert og etterrettelig transparens i forholdet mellom anvendt(e) utstyr/metoder og gjennomført dokumentert opplæring. Den vil derfor være et verdifullt verktøy for opplæringsvirksomhetene i forbindelse med å skreddersy kurstilbud for ulike kunder og brukergrupper, for arbeidsgivere i forbindelse med planleggingsarbeid og innkjøp, og for byggherrer, tilsynsmyndigheter og andre som stiller og verifiserer krav til andre aktører.

Vi håper og tror at dette vil føre til at langt flere arbeidstakere enn før vil være sikret forsvarlige rammer rundt en aktivitet som altfor lenge har utsatt altfor mange for en altfor stor grad av risiko på arbeidsplassen.

Hva betyr dette for din bedrift?

For virksomheter og bransjer som jobber seriøst og systematisk med fallsikring allerede innebærer standarden først og fremst at det blir mindre grunn til å bekymre seg for andre aktører, det være seg samarbeidspartnere eller konkurrenter, som ikke gjør det. Ryddigere forhold, mindre «støy» og mer forutsigbarhet rundt denne delen av HMS-arbeidet vil være en annen gevinst. Men selv om din virksomhet hører til blant de flinkeste i klassen, vil det være nødvendig å «vaske» interne retningslinjer og praksiser mot standarden ved å kjøre en samsvarsvurdering.

Virksomheter og bransjer som har sett seg nødt til å legge listen lavere for fallsikring så langt vil måtte erkjenne at de har en jobb å gjøre. Men, de vil kunne gå løs på denne utfordringen vel vitende om at ressursbruken som er nødvendig ikke vil ha noe konkurransevridende effekt. Kanskje kan det også være en lettelse å endelig se seg i stand til å ta tak i et felt man kanskje over lengre tid har hatt en litt dårlig følelse med?

Hvordan går man fram?

Standarden er ryddig, oversiktlig og pedagogisk, slik at den skal kunne fungere godt som et hjelpemiddel for arbeidsgivere i arbeidet med å tilpasse seg den. Grovt sett vil prosessen være som følger:

Arbeidsgivere anmodes om å starte med en kartlegging av arbeidsoppgaver der det benyttes fallsikringsutstyr, eller der det evt. burde benyttes fallsikringsutstyr, for så å gjøre gode risikovurderinger av disse situasjonene. På bakgrunn av dette arbeidet velges utstyr og metoder, med mål om å oppnå et optimalt vernenivå for brukerne. Standarden gir retningslinjer for hvordan utstyr som sikrer et høyere vernenivå, under ellers like forhold skal velges fremfor utstyr som åpner for et lavere vernenivå. Utstyrs- og metodevalg vil dernest diktere opplæringsbehov.

Risikovurderingen benyttes så til å velge prinsipp for redning; er det snakk om egenredning (evakuering) eller redning av andre? Og i tilfelle det siste, vil kameratredning eller redning organisert i beredskapsgrupper (industrivern) være mest hensiktsmessig?

Svaret på disse spørsmålene vil danne grunnlaget interne prosedyrer, og for innkjøp av utstyr og opplæring.

Vi i AAK Safety vil oppfordre alle i målgruppen til å skaffe seg standarden, den fås kjøpt hos Standard Norge, og gå i gang med dette viktige arbeidet. Vi bistår gjerne med rådgiving i denne prosessen dersom det er ønskelig.

Powered by Labrador CMS