Annonsørinnhold: enerWE Partner

Spennende muligheter innen flere bransjer

På tross av at Beerenberg har vært sterkt berørt av pandemien i mer enn ett år nå, ser konsernsjef Arild Apelthun lyst på fremtiden.

— Det vil være behov for våre tjenester og produkter innenfor en rekke ulike sektorer enten det er olje og gass, bygg og anlegg, samferdsel eller annen industri.

Gjennom mange år har Beerenberg blitt vant til rammebetingelser som endrer seg, noe selskapet har lært å leve med. Dette har vært nyttig kunnskap for å takle den uforutsigbare situasjonen som vært det siste året. - Samtidig har vi også lært at noen forhold forblir viktig uansett, nemlig det å utføre arbeidet sikkert med riktig kvalitet og pris med alt hva det medfører, sier konsernsjef Arild Apelthun.

Bærekraftig utvikling I 2020 var det spesielt to forhold som påvirket selskapet.

— For det første, at pandemien måtte håndteres sikkert i forhold til smittevern og forsvarlig drift. Vi har investert betydelig i å håndtere dette effektivt med godt resultat. Samtidig har og fortsatt er en del forhold utenfor vår kontroll, som gjør at vi kontinuerlig tilpasser oss og henter ut læringseffekter for å bli enda dyktigere, forteller konsernsjefen i forbindelse med at årsrapporten har blitt offentliggjort denne uken (se lenke til årsrapporten nederst i saken).

Den andre utviklingen har pågått lenge og dekkes nå best gjennom begrepet bærekraftig utvikling. Det er miljøaspektet i dette som i disse dager får mest fokus, samtidig som begrepet også innebærer styrking av andre forhold som sosiale økonomiske levestandarder, menneskerettigheter og helse.

— I Beerenberg er mange av våre primæroppgaver, enten gjennom våre vedlikeholdstjenester eller isolasjonsprodukter, en naturlig del av en bærekraftig utvikling. For eksempel vil isolering redusere behovet for energi eller begrense korrosjon som kan ha stor betydning for sikkerheten på installasjoner. Vi jobber dessuten for å redusere utslipp i tillegg til at vi ivaretar andre deler av bærekraft, blant annet gjennom å ha en tydelig etisk standard knyttet til menneskerettigheter uansett hvor vi er i verden, forteller Apelthun.

Tre bærebjelker Beerenbergs hovedmål er å bli enda bedre til å beskytte sine oppdragsgiveres verdier. Dette skal selskapet gjøre blant annet ved kontinuerlig å søke etter å ta i bruk ny teknologi, som skal bidra til at tjenester og produkter blir mer miljøvennlige og effektive med enda bedre sikkerhet. I forbindelse med dette videreføres også selskapets strategi om å investere i kompetanseutvikling av våre medarbeidere.

— De tre bærebjelkene i selskapets strategi; kompetanse, teknologi og bærekraft - skal bidra til økt konkurransekraft. Samtidig skal det også bidra til en bedre fremtid, både for enkeltmennesker, samfunn og verden som helhet, sier Arild Apelthun, og legger til:

— Gjennom flere år har vi satset både på egenutviklede teknologier så vel som å ta i bruk allerede ferdigutviklet teknologi. Jeg vil spesielt løfte frem robotisering som en viktig del av dette arbeidet, og som fikk et lite gjennombrudd innen overflatebehandling i løpet av høsten i fjor.

Beerenberg utførte flere vellykkete jobber med å forbehandle dekksgulv offshore med bruk av UHT-robot. Ved siden av at arbeidet ble gjort raskere og med bedre kvalitet enn tradisjonelt UHT-arbeide, var også helse- og miljøgevinsten svært god.

— Det handler om å gjennomføre arbeidet på en mer effektiv og skånsom måte - både for arbeidernes helse og for naturen. Dette er bærekraft i praksis, noe vi kommer til å levere mer av i årene som kommer, lover Apelthun.

Samtidig ønsker han å fremheve betydningen av kompetanseutvikling som viktige prioriteringer for selskapet fremover

Gode karrieremuligheter

— Selskapets brede tilnærming til kompetanseutvikling handler både om å utvikle de faglige og de mer strategiske ferdighetene til våre ansatte. Lederutviklingsprogrammet i selskapet er et sentralt element innenfor de strategiske områdene, som knytter seg mye til kommunikasjon og samarbeid. Gjennom våre interne programmer vil våre ansatte ha muligheten til å gjøre karriere i selskapet, sier konsernsjefen.

Helt siden slutten av 1970-tallet har Beerenberg levert tjenester som sikrer verdiene til sine oppdragsgivere innen et bredt spekter av industrier. I starten var selskapet tyngst eksponert mot skipsindustrien. Deretter har olje og gass hatt hovedfokuset, samtidig som selskapet de siste årene har diversifisert kundespekteret sitt til også å inkludere landbasert industri.

— I økende grad ser vi for oss å utnytte kompetansen vi har utviklet gjennom mange år i olje og gass også innenfor andre bransjer. Det er med andre ord lyse fremtidsutsikter, forteller konsernsjef Arild Apelthun.

I fremtiden vil det være behov for Beerenbergs tjenester og produkter innenfor en rekke ulike sektorer enten det er olje og gass, bygg og anlegg, samferdsel eller annen industri.

— Samtidig ser vi et stort behov for å gjøre ISO-bransjen mer attraktiv for unge mennesker i dag - både når de skal velge utdanningsløp og videre karriere. Dette er et arbeid Beerenberg deltar i sammen med andre aktører og organisasjonen Norsk Industri - og noe vi vil sterkt bidra med i årene som kommer – slik at unge i Norge vil gå inn i et yrke for fremtiden.

Klikk her for å lese årsrapporten til Beerenberg

Powered by Labrador CMS