Annonsørinnhold - enerWE Partner

Karoline Andour
Karoline Andour

- Vi synes regjeringen bør sette seg et konkret mål om å realisere 3 GW havvind på norsk sokkel innen 2030

- Vi er opptatt av at havvind kan bli et nytt industrieventyr for Norge, som kan skape nye arbeidsplasser og verdier som vi trenger når vi skal omstille oss fra oljealderen.

Publisert Sist oppdatert

I 17 år har forskere fra hele verden reist til Trondheim til EERA DeepWind konferansen for å oppdatere seg på den nyeste forskningen innen havvind. I år inviteres også næringsliv og interessenter til kick-off DeepWind.

Temaet for kick-offen er: Hvordan kan vi sammen sørge for bærekraftig utbygging av havvind, og her deltar blant annet Karoline Andaur som er konstituert generalsekretær i WWF.

- Hvordan opplever dere debatten rundt havvind vs. landbasert vind?

- Det høye konfliktnivået vi opplevde i 2019 rundt vindmøller på land, har vi heldigvis ikke sett når det gjelder havvind, forteller Karoline Andaur.

Hun understreker at havvindindustrien er i en tidlig fase, og når teknologien blir lønnsom og utbyggingstempoet går opp, kan det selvsagt oppstå gnisninger

- Da kan det oppstå gnisninger både på grunn av påvirkning på natur- og dyreliv, og fordi det kan komme konflikter med andre næringer til havs som fiskeri.

For å nå målene i Parisavtalen, må vi ha en storstilt utbygging av fornybar energi, og havvind kan bli en viktig industri for Norge.

Karoline Andour
Karoline Andour

- Men lærdommen fra debattene om vindmøller på land, er at det kreves en bedre og mer helhetlig prosess for å bygge opp industrien, en som sørger for et godt nok kunnskapsgrunnlag om naturmangfold og miljøet fra starten.

Generalsekretæren er tydelig på at dersom vi skal bli gode på havvind så krever det en mye mer ambisiøs plan enn det vi ser i dag.

- Vi synes regjeringen bør sette seg et konkret mål om å realisere 3 GW havvind på norsk sokkel inne 2030.

- Hvilke negative konsekvenser ser dere ved havvind?

- Selv om flytende havvind er mindre konfliktfylt for dyrelivet enn bunnfast havvind og havvind på land, så er det viktig at hensynet til miljøet ikke nedprioriteres. Vi vet fortsatt ikke nok om hvordan havvindutbygginger påvirker dyrelivet i sjøen og i lufta.

WWF har tatt til orde for at Norge skal ta initiativ til å kartlegge naturmangfoldet i Nordsjøen sammen med nabolandene våre for å undersøke hvordan utbygging av nett og havvindinstallasjoner påvirker dyrelivet.

- For eksempel kan hammerlyd fra pæling av fundamenter og vibrasjonslyd ha en negativ effekt på pattedyrene i havet eller trekkrutene for sjøfugl. Dette er slikt vi må ha kunnskap for å kunne holde de negative konsekvensene for naturen så lave så mulig.

Hun mener et annet viktig element for å redusere miljøbelastningen i Nordsjøen er en koordinert utbygging av kraftnettet.

- Ved å lage en helhetlig plan for infrastrukturutbyggingen i Nordsjøen, kan man redusere den samlede miljøbelastningen, i stedet for å bygge ut parallelle nettforbindelser fra fastlandet til de enkelte installasjonene.

- Hva må til for å bygge et konstruktivt debattklima mellom partnere når det gjelder havvind?

- Vi er opptatt av at havvind kan bli et nytt industrieventyr for Norge, som kan skape nye arbeidsplasser og verdier som vi trenger når vi skal omstille oss fra oljealderen. For å sikre at etableringen av et hjemmemarked bidrar til å utvikle en norsk leverandørindustri trenger vi en avtale mellom stat og næringsliv, tilsvarende sektoravtalen i Storbritannia.

Hun mener avtalen bør inneholde gjensidige forpliktelser om å prioritere miljøhensyn og bruk av norske leverandører.

- I tillegg bør staten, næringslivsaktørene og akademia gå sammen om felles finansiering av FoU og gjensidig kunnskapsdeling som kan bidra til kostnadsreduksjon i hele verdikjeden.

Du treffer Karoline Andaur og mange andre i Trondheim på DeepWind Kick-off den 15. januar.

Powered by Labrador CMS