Annonsørinnhold:

7 standarder som bidrar til å nå FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

Norske virksomheter kan også bidra til dette viktige arbeidet. Her er forslag til 7 standarder du kan starte med som alle typer organisasjoner kan bruke.

NS-ISO 26000 Veiledning om samfunnsansvar

Den overordnede standarden som omhandler hvordan virksomheter bidrar til bærekraftig utvikling. Viktig områder er Forbrukerspørsmål, Engasjement i nærmiljøet, Etisk fremferd og Menneskerettigheter.

NS-ISO 20400 Bærekraftige innkjøp

Standarden viser hvordan virksomheter sikrer bærekraftig utvikling ved å utvikle innkjøpsprosedyrer som ivaretar miljømessige og sosiale hensyn.

NS-ISO 37001 Ledelsessystemer for antikorrupsjon

Standarden er utformet for å hjelpe organisasjoner å implementere et ledelsessystem for antikorrupsjon, eller forsterke de kontrollforanstaltningene som allerede er på plass.

NS-EN ISO 14001 Ledelsessystemer for miljø

Standarden hjelper virksomheter å redusere negative effekter på miljøet gjennom energiforbruk, avfallshåndtering, ressursplanlegging og etterlevelse av miljøkrav. En av verdens mest brukte standarder.

NS-ISO 45001 Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Standarden gir virksomheter et rammeverk for å øke sikkerheten og redusere yrkesrelaterte sykdommer slik at arbeidsmiljøet forbedres.

NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold

Norsk standard som viser hvordan mangfoldet i samfunnet – ulikheter som kjønn, alder, etnisitet, religion, kultur, funksjonsnivå med mer – gir muligheter til økt verdiskapning.

NS-EN ISO 50001 Energiledelsessystemer

Standarden hjelper med å etablere systemer for kontinuerlig forbedring av energiforbruk og energiytelse.

Les mer om hvert av bærekaftsmålene og hvilke standarder som kan hjelpe deg og din virksomhet til å bidra i verdens felles arbeidsplan mot 2030.

standard.no/baerekraft

Powered by Labrador CMS